saferinternet.cz / Akademie / Otevřené kurzy / Další akreditované kurzy / Dětská delikvence v prostředí internetu

Dětská delikvence v prostředí internetu

Díky novým technologiím získala komunikace mezi lidmi úplně nové dimenze: ať už je to mobilní telefon, email, chat, aplikace instant messagingu nebo internetové sociální sítě, všechny tyto moderní komunikační prostředky boří hranice mezi lidmi. Nezastupitelnou roli přitom nové komunikační technologie hrají hlavně v životě dětí a teenagerů.
S nekonečnou komunikací jsou ale úzce spjatá i vážná rizika. Možnosti využití komunikačních technologií jsou totiž stejně široké jako možnosti jejich zneužití, většina mladších uživatelů si to ale neuvědomuje. Přinášíme informace a rady, jak zajistit bezpečí při komunikaci prostřednictvím nových technologií. Rizikům sice můžou předcházet i technická opatření, důležitější je ale povědomí o tom, co může při moderní komunikaci hrozit. Nejrizikovějším faktorem je totiž sám člověk a jeho vlastní chován

detska delikvence

Časová dotace: 6 výukových hodin
Maximální počet účastníků: 15
Cena kurzu: 700,- Kč/os

Objednání kurzu: Kalendář


Co se na semináři dozvíte?
Jaké technologie mají děti v rukou: Kompetence dětských uživatelů, děti jako digitální domorodci ,dospělí/pedagogové jako digitální přistěhovalci. Aktuální situace v ČR a Evropě, počítačová/internetová gramotnost českých dětí, výstupy
z nejnovějších výzkumů.

Jak se porušují autorska práva na internetu: Úmyslné i neúmyslné porušování autorských práv dětmi v prostředí internetu: stahování, legální a nelegální varianty získávání souborů,  právní problematika dalšího sdílení stažených souborů, kopírování hudebních nosičů a jejich další šíření, čerpání informací bez následného uvedení zdroje, používání nelegálně zkopírovaného software. Kasuistiky

Šíření pornografie a dětské pornografie dětmi a teenagery: Pořizování fotografií a dalších materiálů s prvky dětské pornografie samotnými dětmi a jejich další šíření, zpřístupňování pornografických materiálů bez splnění
zákonných podmínek pro šíření takové produkce, kupčení s vlastním i cizím digitálním materiálem. Kasuistiky.

Co jsou osobnostní práva na internetu: Problematika sociálních sítí a šíření osobních údajů z hlediska právní úpravy; patologické jevy internetu a skutkové podstaty trestných činů, práva zaručená Ústavou, úmluvami o lidských
právech a zákonnými předpisy ČR (ochrana osobních údajů, osobnosti)

Počítačová kriminalita – hacking: Extrémní projevy nezákonného jednání – hacking cizích počítačů a počítačových systémů, tvorba a šíření počítačových virů. Kasuistiky (dětští hackeři).

Jaká je trestní odpovědnost dětí a dospívajících: Kdo nese odpovědnost za činy dětí na internetu? Formy postihů pro děti a zákonných zástupců. Zákonná úprava a praxe. Kasuistiky.

Prevence trestné činnosti na internetu páchané dětmi: Podněty pro přímou preventivní práci s žáky. Konkrétní cvičení a hry pro ţáky na téma internetové kriminality a delikvence (Je trestným činem když…?). Účastníci získají modelovou přednášku v PPP pro využití na svých školách a metodický podklad pro práci s žáky.

Co ještě získáte?

  • výukové materiály
  • metodický materiál pro přímou práci s žáky „Autorský zákon a ochrana vlastnictví“
  • modelovou přednášku pro žáky v PPP „Co je trestným činem na internetu“
Dolní navigace